SEA Banner

SEA short outline

کارآفرینی پایدار - الگوی کسب و کار آینده

کارآفرینپایدارسال2014 شوید! شرکتهایمتعهدازسراسرجهانمیتوانندازهماکنونجهتکسبجایزهکارآفرینیسال2014 ثبتنامکنند. آخرینمهلتثبتنام30 آوریل2014 خواهد بود.

این جایزه
Sustainable Entrepreneurship Award (SEA)
به شرکت هایی اعطا خواهد شد که کارآفرینی را جزء اصول اولیه خود قرار داده و از این طریق به سوددهی رسیده اند. 

شبکه وسیعی از سیاستمداران، اقتصاد دانان و جامعه شناسان، ایده جایزه کارآفرینی را به جهانیان معرفی و جایگاه کارآفرینی پایدار را بعنوان الگوی کسب و کار آینده مشخص می نمایند. بدین ترتیب سفیر صلح سازمان ملل Jane Goodall، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا José Manuel Barroso، سناتور آمریکایی Marc R. Pacheco و نیز موسس و مدیر ارشد اجرایی ایده سیستم های ارتباط Robert B. Rosenfeld، جزء سفیران این مراسم خواهند بود. 

همچنین هیئت داوری امسال تشکیل یافته از افرادی از سطوح بالای علمی مانند استاد دانشگاه هاروارد John D. Spengler،
MEP Alojz Peterle، استاد کالج بوستون Bradley Googins، عضو هیئت اجرایی نهاد برتلزمان Brigitte Mohn، موسس شفاف سلزی بین المللی Peter Eigen، همچنین شکل دهنده کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مدیره گروه داوران جایزه کارآفرینی Franz Fischler.

جوایز برای "بهترین طرح ها" و "برترین ایده ها" طی یک مهمانی باشکوه در تاریخ 7 اوت 2014 در قصر هوف بورگ شهر وین به برندگان اهدا خواهند شد. به بهترین طرح ارائه شده جایزه ای به مبلغ 10000 یورو اعطا خواهد شد.

شرکت هایی که دارای طرح هایی در این زمینه بوده یا پیش از این طرح هایی از این دست را به مرحله اجرا درآورده اند، می توانند در وب سایت زیر ثبت نام نمایند: 
www.se-award.org
ثبت نام تا تاریخ 30 آوریل ادامه خواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ثبت نام و ارائه طرح ها به وب سایت زیر مراجعه نمایید: 
www.se-award.org